การเรียนการสอน Education

การศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

หลักสูตรเเพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นิสิตเเพทย์ชั้นปีที่ 5

วิชาบังคับ วิชาละ 2 หน่วยกิต
3000511 ทฤษฎีวิสัญญีวิทยาเเละการดูเเลผู้ป่วยวิกฤต (Theoretical Anesthesiology and Critical Care)
3000513 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยาเเละการดูเเลผู้ป่วยวิกฤต (Clinical Performance in Anesthesiology and Critical Care)
ระยะเวลาเรียน: 4 สัปดาห์
Fifth year medical student
Mandatory course
3000511Theoretical Anesthesiology and Critical Care
3000513 Clinical Performance in Anesthesiology and Critical Care
Duration: 4 weeks
Credit: 2

นิสิตเเพทย์ชั้นปีที่ 6
วิชาเลือก วิชาละ 2 หน่วยกิต
3012618 การดูเเลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Clinical management in Intensive Care Unit)
3012620 หัตถการในการดูเเลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care Procedures)
3012622 การบำบัดความปวดชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย (Management of Common Acute Pain Problems)
3012624 ปฏิบัติงานทางวิสัญญีวิทยา (Anesthesia Practice)
Sixth year medical student
Elective course
3012618 Clinical management in Intensive Care Unit
3012620 Critical Care Procedures
3012622 Management of Common Acute Pain Problems
3012624 Anesthesia Practice
Duration: 2 weeks
Credits: 2

นอกจากนี้ทางภาควิชายังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเเพทย์จากทั้งในเเละต่างประเทศที่สนใจมาศึกษาดูงานทั้งงานด้านการบริการ วิสัญญี งานเวชบำบัดวิกฤต และงานระงับปวดอีกด้วย
Our deparment also welcome all internaltional medical students who interested in anesthesiology, critical care medicine and pain medcine as an elective rotation.