การเรียนการสอน Education

การศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education)

เเพทย์ประจำบ้าน Residency
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
หลักสูตรอบรมเเพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา 3 ปี เปิดรับเเพทย์ประจำบ้านปีละ15 ตำเเหน่ง
Residency in Anesthesiology
Duration: 3 years
Positions per year: 15

- วิสัญญีวิทยา สำหรับเเพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ทันตเเพทย์สาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ครอบครัว
Mandatory anesthesiology rotation for surgical, OB-Gyn, orthopedics, Oral and Maxillofacial surgery, emergency medicine and family medicine residents.
Duration: 1-2 months

-เวชบำบัดวิกฤตสำหรับเเพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
One month rotation in surgical intensive care unit for first year surgical and orthopedics residents.

เเพทย์ประจำบ้านต่อยอด Fellowship
- หลักสูตรวิสัญญีวิทยาสำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรต่อยอดของสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต หลักสูตร 2 ปี
ปีละ 2 คน
Fellowship in Critical Care Medicine
Duration: 2 years
Positions per year: 2

- หลักสูตรวิสัญญีวิทยา สำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก หลักสูตร 2 ปี ปีละ 2ตำเเหน่ง
Fellowship in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia:
Duration: 2 years
Positions per year: 2

- หลักสูตรวิสัญญีวิทยา สำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
หลักสูตร 2 ปี ปีละ 2 ตำเเหน่ง
Fellowship in Neuroanesthesia:
Duration: 2 years
Position per year: 2

- หลักสูตรวิสัญญีวิทยา สำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
หลักสูตร 2 ปี ปีละ 1 ตำเเหน่ง
Fellowship in Pediatric Anesthesia
Duration: 2 years
Position2 per year: 1

International Training Program
- หลักสูตรวิสัญญีวิทยาสำหรับการศึกษาต่อเนื่องของวิสัญญีแพทย์นานาชาติ (Bangkok Anesthesia Regional Training
Center หรือ BARTC) โดยความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เเละ World Federation of
Society of Anesthesiologists
ให้การอบรมวิสัญญีแพทย์จากประเทศใกล้เคียงอาทิเช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวีดนาม มองโกเลีย เเละภูฏาน หลักสูตร
1 ปี ปีละ 1 ตำเเหน่ง

Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) program is collaboration between the World Federation of Society of Anesthesiologists and Royal Collage of Anesthesiologists of Thailand (RCAT) for additional training for anesthesiologists from several countries in Asia including Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam,
Mongolia and Bhutan.
Duration: 1 year
Position per year: 1